Privacybeleid

Versie 1.0

Laatste wijzigingen: 27 augustus 2021

Over ons

YOOW ("jegeldterug.be", "jegeldterug", “wij”, "we", “ons”, “onze”), ingeschreven bij de KBO met nummer 0673 816 537 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die we van of over 'u' (‘u’, ‘uw’) verzamelen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens bedoelen wij informatie die u direct of indirect identificeert als individueel persoon. Indirect wil zeggen in combinatie met andere informatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder worden beschreven of waarvoor u specifiek toestemming hebt gegeven. We verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden. Als de verwerking op basis van uw toestemming wordt uitgevoerd, zullen we uw persoonsgegevens alleen met uw goedkeuring voor een ander doel gebruiken.

 1. Registratiegegevens

Voor veel diensten verzamelen wij uw persoonsgegevens, waaronder: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken uw Registratiegegevens om met u te communiceren over onze diensten en deze te leveren en door u te laten gebruiken, en u te informeren over ons beleid en gebruiksvoorwaarden. Wij gebruiken uw Registratiegegevens en de inhoud van onze communicatie ook om te reageren wanneer u contact met ons opneemt.

 1. Profielgegevens

U kan uw profiel aanpassen dat je kan terugvinden onder “Mijn account”. Uw profiel kan niet door anderen bekeken worden. Uw gebruikersnaam en profielfoto wordt enkel publiek weergegeven wanneer u een reactie plaatst.

 1. Juridische verplichtingen en juridische verdediging

We kunnen persoonsgegevens gebruiken en bewaren voor juridische redenen en procedures, of om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen, zoals bijvoorbeeld ter wille van de preventie, opsporing of het onderzoek van een misdrijf, het voorkomen van schade, fraude of misbruik van onze diensten en IT-systemen. Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of uitvoering van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.

 1. Websites van derde partijen

Voor het gemak van onze bezoekers, kan deze website links bevatten naar websites die niet aan ons zijn verbonden en niet door ons worden gecontroleerd of beheerd. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid of privacy van gegevens die deze derde partijen verzamelen. We raden aan rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijken voor deze websites voor informatie over hun privacybeleid.  

 1. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen.
Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Hoe we persoonsgegevens delen

We onthullen uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden en aan de derde partijen die hieronder worden beschreven.

 1. Bedrijfsovernames

In geval van een reorganisatie, herstructurering, fusie of verkoop, of doorgifte van activa (gezamenlijk 'Bedrijfsovername') zullen we gegevens doorgeven, inclusief persoonsgegevens, in een redelijke omvang en voor zover nodig voor de bedrijfsovername, en op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee akkoord gaat uw persoonsgegevens te respecteren op een manier die voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We brengen de betrokkenen op de hoogte voordat hun persoonsgegevens worden onderworpen aan een ander Privacybeleid.

 1. Overheidsinstanties

We kunnen uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties meedelen indien dit wordt vereist door de wet of een overheidsbevel. Wij geven bijvoorbeeld gehoor aan verzoeken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere overheids- en regeringsinstanties, waaronder mogelijk instanties buiten het land waar u woont.

 1. Derde partijen

Wanneer u toestemming geeft voor persoonlijke advertenties, zullen we persoonsgegevens delen met Google. 
Hierdoor zal de reclame op deze website op uw persoonlijke voorkeuren zijn afgestemd.
Voor meer informatie over hoe Google deze informatie exact verwerkt, verwijzen we je graag naar Google via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Verwerking van persoonsgegevens van kinderen

YOOW zal geen persoonsgegevens van kinderen van 16 jaar of jonger (“Kind”) verzamelen of verwerken zonder toestemming van de ouders, krachtens de toepasselijke lokale wetgeving. Als we ervan op de hoogte raken dat persoonsgegevens van een Kind onopzettelijk zijn verzameld, zullen we deze gegevens zonder onnodige vertraging verwijderen.

Beveiliging

YOOW slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook.

Uw juridische rechten

Als betrokkene verleent de wetgeving u specifieke rechten m.b.t. de persoonsgegevens die we van u of over u verzamelen of verwerken. Wij respecteren uw individuele rechten en zullen gepast met uw zorgen omgaan. In de volgende lijst staat informatie over uw juridische rechten voortkomend uit wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing op datum van dit Privacybeleid:

 • Recht om correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of te vervolledigen.  Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens die in ons bezit of beheer zijn en die op continue basis worden gebruikt, nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die beschikbaar is voor ons.
  Via deze website kunnen gebruikers zelf hun persoonsgegevens controleren, aanvullen en corrigeren. Wij verwachten dat de gebruikers op regelmatige wijze hun persoonsgegevens controleren en, indien nodig, aanvullen en corrigeren.

 • Recht op beperking: U mag van ons beperking verkrijgen op de verwerking van uw persoonsgegevens, als u de juistheid betwist van uw persoonsgegevens, en dit voor de periode die we nodig hebben om de juistheid te controleren;

 • de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik daarvan;

 • we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of  

 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, en dit in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gronden voor verwerking zwaarder doorwegen dan de uwe.

 • Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld, indien dit niet rechtstreeks van u is, en aan wie ze zijn onthuld, indien van toepassing. U mag van ons eveneens informatie vragen betreffende de periode gedurende dewelke we verwachten uw persoonsgegevens te bewaren, en, waar van toepassing, informatie betreffende eventuele automatische besluitvorming en profilering op basis van uw persoonsgegevens.  U mag ons gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben. Wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor elke andere kopie die u vraagt.

 • Recht op overdraagbaarheid: Op uw aanvraag geven we u een kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.  U heeft het recht deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze over te dragen of om ons te verzoeken deze rechtstreeks aan zulke andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken, indien technisch uitvoerbaar. Deze rechten zijn vooropgesteld dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, en dat de verwerking gebeurt via automatische procédés. In plaats van een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, kunt u verzoeken dat we de gegevens rechtstreeks doorgeven aan een andere door u benoemde verwerkingsverantwoordelijke.

 • Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op u verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt;

 • u bezwaar maakt tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking;

 • de persoonsgegevens onwettig zijn verwerkt;

 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;

 • wanneer de persoonsgegevens werden verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een Kind.

tenzij en voor zover de verwerking nodig is

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waarvoor we gegevens moeten verwerken;

 • in het bijzonder voor wettelijke bewaarplichten voor gegevens;

 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw specifieke situatie, vooropgesteld dat de verwerking niet is gebaseerd op uw toestemming maar op onze legitieme belangen of die van een derde partij. In dit geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen die zwaarder doorwegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking, vermeld dan of u wilt dat uw persoonsgegevens worden gewist dan wel dat de verwerking ervan door ons wordt beperkt.

 • Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van van bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het land waar u woont of waar de vermeende inbreuk plaatsvond.

Let op:

 • Periode: We proberen uw verzoek binnen 30 dagen na ontvangst in te willigen. Deze periode kan echter worden verlengd om redenen in verband met het aantal ontvangen verzoeken dan wel de complexiteit van uw verzoek.

 • Beperking van toegang: In bepaalde situaties zijn we mogelijks niet in staat om u toegang te geven tot alle of sommige van uw persoonsgegevens vanwege wettelijke voorschriften of andere legitieme redenen. Als we uw verzoek om toegang afwijzen, informeren wij u over de reden voor deze weigering.

 • Geen identificatie: In bepaalde gevallen zijn we niet in staat om uw persoonsgegevens op te zoeken vanwege de identificatiemiddelen in uw verzoek. Twee voorbeelden van persoonsgegevens die we niet kunnen opzoeken als u uw naam en e-mailadres geeft, zijn:

  • gegevens verzameld via cookies in browsers.

  • gegevens verzameld van openbare social-mediasites vooropgesteld dat u uw opmerkingen hebt geplaatst onder een bijnaam die wij niet kennen.

In dergelijke gevallen, waar wij u niet kunnen identificeren als betrokkene, zijn we niet in staat om te voldoen aan uw verzoek tenzij u extra informatie geeft waardoor u wel kan worden geïdentificeerd.

 • Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk contact op met ons. Raadpleeg het einde van dit Privacybeleid voor contactinformatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Het kan echter nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens voor langere tijd bewaren o.m. vanwege wettelijke bepalingen.  Bovendien zullen we niet al uw persoonsgegevens wissen als u ons hebt verzocht in de toekomst niet opnieuw contact met u op te nemen. Voor dit doel houdt YOOW de administratie bij waarin informatie staat over personen die niet willen dat we in de toekomst opnieuw contact met ze opnemen (bv. via bulkmail). We beschouwen uw verzoek als toestemming voor opslag van uw persoonsgegevens voor deze administratie tenzij u ons anders instrueert.

Anti-spam maatregelen

De website maakt gebruik van de diensten van CleanTalk (www.cleantalk.org). Het IP-adres van bezoekers wordt bij ieder bezoek van deze website gecontroleerd in de database van CleanTalk. Dit stelt ons in staat IP-adressen van spammers en bots te blokkeren.

Wanneer u een een account aanmaakt, probeert in te loggen of een webformullier invult, worden alle gegevens die u opgeeft verzonden naar CleanTalk. Scripts analyseren de gegevens om spam te herkennen.

De gegevens worden maximaal 45 dagen bewaard in log bestanden op cleantalk.org. Hierna worden deze gegevens automatisch verwijderd. Alleen gegevens van daadwerkelijke spammers worden in de blacklist van cleantalk.org bewaard.

Voor meer informatie zie: https://cleantalk.org/publicoffer#privacy

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze praktijken inzake gegevensbescherming te wijzigen, alsook onze beleidsdocumenten (waaronder dit Privacybeleid) te wijzigen en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Dit Privacybeleid is actueel op de datum van de 'laatste wijzigingen' bovenaan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt met het privacybeleid waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.

Contactinformatie

Vragen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens en alle verzoeken m.b.t. het uitoefenen van uw daarmee verband houdende rechten kan u richten aan:

E-mail: info@jegeldterug.be